5 May

4 Oct

Temel Finans Matematiği Excel Uygulamalı

Temel Finans Matematiği Excel Uygulamalı

Temel Finans Matematiği
Excel Uygulamalı

Temel Finans Matematiği isimli kitabımızdan öğrencilerin ve finans sektöründe çalışan herkesin faydalanabilmesi hedeflenmiştir. Kitabımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan sınavlardaki Finans Matematiği modülü içeriğine de uygundur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli konulardan biri finansal okuryazarlık oranının düşük olmasıdır.

Temel Finans Matematiği isimli kitabımızın bu konuda özellikle üniversite öğrencileri ve finans sektöründeki yönetici adaylarına faydalı olması hedeflenmektedir.

Kitaplar

25 Jan

Türev Ürünler ve Finansal Teknikler

Türev Ürünler ve Finansal Teknikler

Türev Ürünler ve Finansal Teknikler

Küreselleşme, her boyutta olduğu gibi, dünya finans sektöründe de çeşitliliğe yol açmıştır. Bir yanda yeni finansal ürünler ve uluslararası yatırımcılar, diğer yanda büyüyen sanayiler ve dünya ticareti, piyasaların karşılıklı etkileşimini derinleştirmiştir. Kurulan hassas dengeler üzerinde, risk yönetimi en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu kitabımız, finans alanında güncel risk yönetimi kavramlarının ve piyasalarla ilişkilerinin doğru tanımlanması amacıyla siz değerli öğrenci, akademisyen, yönetici ve girişimcilerimiz için bir başvuru kaynağı olarak hazırlanmıştır.

Kitabın birinci kısmı türev piyasalarına ayrıldı. Türev piyasalarındaki mekanizmalar ve bunların nasıl işlediği anlatıldı. Döviz kuru ve faiz değişkenleri çerçevesinde türev piyasalarındaki enstrümanların neler olduğu kapsamlı bir şekilde tarif edildi.

Çalışmanın ikinci kısmında Türkiye’de en sık kullanılan finansal tekniklere değinildi. Dünyada halen sürmekte olan ekonomik ve finansal krizin etkisi altında, güncel konular değerlendirildi.

Üçüncü kısımda dünya finans hizmetlerini tamamlayıcı yapılar üzerinde duruldu. Ortaya çıkmakta olan yeni kuruluşlar, kriterler ve işbirlikleri mercek altına alındı.

Görüleceği üzere kitabımızda, finansal risk yönetimi kapsamında, türev piyasalarının
ve finansal tekniklerin olağan mekanizmalarının yanında, kriz ve toparlanma dönemleriyle ilgili yorumlara da yer verildi. Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeler ve uygulamalar etraflıca ele alındı. Sistemin bütün olarak görülebilmesi adına konu tüm boyutlarıyla incelenmeye çalışıldı. Sonuç olarak ortaya çıkan yapıt, alanla ilgili herkese katkı sağlayabilecek niteliktedir.

1. Bölüm: Türev Piyasalar
2. Bölüm: Gelecek Sözleşmeleri
3. Bölüm: Forward ve Döviz Piyasaları
4. Bölüm: Opsiyon Sözleşmeleri (Options)
5. Bölüm: Swap Sözleşmeleri
6. Bölüm: Faktoring
7. Bölüm: Forfaiting
8. Bölüm: Leasing
9. Bölüm: Akreditif İşlemleri
10. Bölüm: Dış Ticarette Kullanılan Diğer Finansal Teknikler
11. Bölüm: Kredi Temerrüt Swapları (CDSS)
12. Bölüm: Risk Sermayesi
13. Bölüm: Kredi Derecelendirme ve Basel Kriterleri
14. Bölüm: İnovatif Finansal Ürünler ve Sendikasyon

Kitaplar

25 Jan

Finans Matematiği: Excel ve Texas Instruments Finansal Hesap Makinesi Uygulamalı

Finans Matematiği: Excel ve Texas Instruments Finansal Hesap Makinesi Uygulamalı

Finans Matematiği: Excel ve Texas Instruments Finansal Hesap Makinesi Uygulamalı

Finans Matematiği adlı bu kitabımızda “paranın zaman değeri”, “tahvil değerlemesi” ve “hisse senedi değerlemesi” konuları ele alınmıştır. İlk önce paranın bugünkü ve gelecek değeri, basit faiz, bileşik faiz, gelecek değer anüitesi, geciktirilmiş bugünkü değer anüitesi, sürekli anüite, efektif faiz oranı ve borç itfası konuları; daha sonra tahvil fiyatı, vadeye kadar getiri, tahvilin cari getirisi, sermaye kazancı ve kaybı oranları, getiri oranı, hazine bonosu, bileşik faiz, dönemsel faiz gecelik eşdeğer faiz ve düzelmiştir süre konuları; son olarak da hisse senedinin fiyatının hesaplanmasında kullanılan iskonto modeli, Gordon büyüme modeli, hisse senetlerinde büyüme oranı, yeniden yatırım oranı, kâr payı dağıtım oranı ve öz kaynak kârlılığı hesabı konuları ele alınmıştır.

Verilen tüm örnekler hem Excel ortamında hem de Texas Instruments BA II Plus Professional finansal hesap makinesi ile çözülmüştür.

Finans Matematiği adlı bu kitabımız akademisyenler, uygulamacılar ve finansal sektörde çalışan herkes için nitelikli bir uygulama kitabıdır; finansal yapıya bağlı olarak son yıllarda ortaya çıkan çeşitli finansal araçlar da kitabın kapsamı içerisine alınmıştır.

Kitaplar

25 Jan

Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri

Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri

Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri

Bölüm 1. Girişimciliğin Tanımı ve Genel Çerçevesi

Bölüm 2. Girişimcilik Türleri

Bölüm 3. Girişimcilikte Kişilik ve Kültür

Bölüm 4. Bilişsel Girişimcilik ve Karar Verme

Bölüm 5. Girişimcinin Ekonomik Rolü

Bölüm 6. Girişimcilikte Başarı, Paydaşlar ve Sosyal Sorumluluk

Bölüm 7. Girişimcilikte Vizyon, Misyon, Amaç ve Strateji

Bölüm 8. Girişimci Organizasyon

Bölüm 9. Girişimci Olmak İçin Gerekli Olan Yetenek, Kalite ve Fon Kaynakları

Bölüm 10. Türkiye’de Girişimcilere ve Kobi’lere Sağlanan Destekler

Kitaplar

25 Jan

Finansal Yönetim Cilt 2. Finansal Tablolar ve Yatırım Yönetimi

Finansal Yönetim Cilt 2. Finansal Tablolar ve Yatırım Yönetimi

Finansal Yönetim Cilt 2. Finansal Tablolar ve Yatırım Yönetimi

Bölüm 17. Finansal Tablolar
Bölüm 18. Finansal Tablolar Analizi
Bölüm 19. Finansal Planlama
Bölüm 20. Finansal Planlama Yöntemleri
Bölüm 21. Bütçeleme
Bölüm 22. İşletme Sermayesi Yönetimi
Bölüm 23. Stok Yönetimi
Bölüm 24. Alacak Yönetimi
Bölüm 25. Nakit Yönetimi
Bölüm 26. Sermaye Yapısı Kararları
Bölüm 27. Kar Dağıtım Politikaları
Bölüm 28. Proje Finansmanı
Bölüm 29. Yatırım Projeleri Analizi
Bölüm 30. Forfaiting (Alacağın Kırdırılması)
Bölüm 31. Finansal Kiralama (Leasing)
Bölüm 32. Factoring (Alacağın Devredilmesi)

Kitaplar

25 Jan

Küresel Krizler

Küresel Krizler

Küresel Krizler

Bölüm 1. 1929 ve 2008 Krizlerinin Karşılaştırılması: Dünya ve Türkiye Örneği

Bölüm 2. Güneydoğu Asya Krizi

Bölüm 3. Güneydoğu Asya Krizinin Kronolojik Değerlendirilmesi

Bölüm 4. Kriz Dönemine İlişkin Güneydoğu Asya Ülkelerinin Ekonomik Performans Göstergeleri

Bölüm 5. Global Krizler

Bölüm 6. Ülkeler Analizi

Bölüm 7. Küreselleşme, Küresel Krizler ve Türkiye: Değerlendirme ve Analiz

Kitaplar

25 Jan

Finansal Yönetim Cilt 1. Sermaye Piyasaları

Finansal Yönetim Cilt 1. Sermaye Piyasaları

Finansal Yönetim Cilt 1. Sermaye Piyasaları

Bölüm 1. Finansal Piyasalar
Bölüm 2. Gelişmekte Olan Piyasalar
Bölüm 3. Paranın Zaman Değeri
Bölüm 4. Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Bölüm 5. Mortgage
Bölüm 6. Tahvil Değerlemesi
Bölüm 7. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Takas İşlemleri Uygulama Esasları
Bölüm 8. Değişken Getirili Menkul Kıymetler
Bölüm 9. Temel Analiz
Bölüm 10. Teknik Analiz
Bölüm 11. Halka Arz İşlemleri
Bölüm 12. Yatırım Fonları
Bölüm 13. Risk ve Getiri
Bölüm 14. Portföy Yönetimi
Bölüm 15. Geleneksel ve Modern Portföy Yaklaşımları
Bölüm 16. Portföy Performansının Ölçülmesi

Kitaplar

25 Jan

International Dimensions of Corporate Social Responsibility Vol.I

International Dimensions of Corporate Social Responsibility Vol.I

International Dimensions of Corporate Social Responsibility Vol.I

Apak, S. ve Ü. Varlık, “Turkish Financial Sector Privatization and Reforms with the Role of Government from the Globalization and Foreign Direct Investment Perspectives”, 119–134, International Dimensions of Corporate Social Responsibility, ed. D. Crowther and R. Jatana, Vol. 1, ICFAI University Press, Hyderabad, India, 2005. (ISBN: 81-7881-416-1)

Kitaplar

25 Jan

Güncel Ekonomik Sorunlar – Dünya Ekonomisi

Güncel Ekonomik Sorunlar - Dünya Ekonomisi

Güncel Ekonomik Sorunlar – Dünya Ekonomisi

Bölüm 1. Dünya Ekonomisi Nereye Gidiyor?

Bölüm 2. Dünya Ekonomisinde Hammadde Fiyatlarının Yarattığı Kaos

Bölüm 3. Küreselleşmenin Getirisi: Ekonomik Krizler

Bölüm 4. Döviz Kuru Sistemleri ve İşleyişi

Bölüm 5. Küresel Ekonomik Düzeyde Vergi Rekabeti

Bölüm 6. Uluslararası Kuruluşlar

Bölüm 7. Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmasında Turizm Sektörü

Bölüm 8. Uluslararası Ticaret Teorileri

Kitaplar