Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 
47-Apak S., E. Atay, G. Tuncer, “21. Yüzyılda Ülkemizde Yenilenebilir Hidrojen Enerjisi ve Enerji Verimliliği”, UHTEK 2015, Yıldız Technical University, İstanbul, December 20-23, 2015.
 
46- Apak S., “Türkiye Bankacılık Sektörü”, Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler ve Hesap Verilebilirlik Konferansı, YMM Odası, İstanbul, 3 Aralık, 2015.
 
45- Apak, S., “Finans Tarihi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, SOBİAD, Kuşadası, 17-18 Nisan, 2011.
 
44- Apak, S. ve M. Uyar, “Innovation in Economy Politics since Adam Smith”, Politik İktisat ve Adam Smith Kongresi, 404-420, Yön Yayınları, ISBN: 978-975-545-254-8, Istanbul, 2010.
 
43- Apak, S. ve K.H. Taşçıyan, “Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi”, 3. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO 2010), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), İzmir, 9-10 Ekim 2010.
 
42- Apak, S., M. Ün, G. Tuncer ve E. Atay, “Küreselleşen Enerji Sektöründe Çevresel Açıdan Hidrojen Ekonomisinin Yeri ve Önemi”, İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ 2010), Kocaeli Üniversitesi, 171-178, İzmit, 30 Nisan 2010. ISBN: 978-605-5857-202
 
41- Apak, S., “İş Dünyası, Rekabet Kültürü ve Rekabet Kurallarının Bilinirliliği”, Türkiye’de Rekabet Savunuculuğunun Kurumsallaşması Sempozyumu, İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Rekabet Kurumu, İstanbul, 30 Nisan 2010.
 
40- Apak, S., “Küresel Krizin Çıkış Nedenleri, Ülke Ekonomilerine ve Ülkelerin Vergi Gelirlerine Etkileri”, Küresel Kriz ve Vergi Türkiye 10. Vergi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 9-10 Nisan 2010.
 
39- Apak, S., E. Sarıdoğan ve A. Uçak, “Macroeconomic Determinants of Innovation in High-Income OECD Countries”, Path to Innovation: Clusters Congress, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 5-6 Kasım 2009. ((Tam metin CD’de basılmıştır.)
 
38- Apak, S. ve K.H. Taşçıyan, “Global Finansal Kriz Döneminde Türk Emeklilik Yatırım Fonlarının Uzun Vadeli Performansları”, 13. Ulusal Finans Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 331–346, Afyon, 22–23 Ekim 2009. ISBN: 978-975-7150-92-3
 
37- Apak, S., M. Uyar ve S. Alnıpak, “Trakya Bölgesinde Lojistik Üs İhtiyacı ve Teknoparkla İlişkisi”, 1. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Edirne, 16-18 Ekim 2009. (Tam metin CD’de basılmıştır.)
 
36- Apak, S., M. Uyar ve S. Alnıpak, “Sürdürülebilir Karlılık Açısından Yenilikçi Projelerin Finansmanında Risk Sermayesi Kullanımı ve Trakya Bölgesi için Önemi”, 1. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Edirne, 16-18 Ekim 2009. (Tam metin CD’de basılmıştır.)
 
35- Apak, S., G. Tuncer ve E. Atay, “Global Problemlere Inovatif Bir Çözüm: Karadeniz Hidrojen Enerjisi”, IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi (UHK 2009) ve Sergisi (Uluslararası Katılımlı), Kocaeli Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 45-50, İzmit, 15-16 Ekim 2009. ISBN: 978-605-5936-22-8
 
34- Apak, S., G. Tuncer ve E. Atay, “Altı Sigma’nın Enerji Verimliliğinde Kullanılması: Hidrojen Enerjisi Örneği”, IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi (UHK 2009) ve Sergisi (Uluslararası Katılımlı), Kocaeli Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 357-362, İzmit, 15-16 Ekim 2009. ISBN: 978-605-5936-22-8
 
33- Tavşancı, A. ve S. Apak, “Avrupa Birliği Çevre Politikası Çerçevesinde Türkiye’de Çevre Vergileri”, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO 2009), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), Cilt 2 (Küreselleşme, Piyasa ve Devlet), 145–156, İzmir, 24–25 Eylül 2009. ISBN: 978-605-5741-19-8
 
32- Apak, S. ve M. Uyar, “Kar Kalitesi ve Sermaye Yatırımları Arasındaki İlişki: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Sektörel Bir Analiz”, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO 2009), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), Cilt 1 (Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi), 261–268, İzmir, 24–25 Eylül 2009. ISBN: 978-605-5741-18-1
 
31- Apak, S., M. Uyar ve S. Alnıpak, “Kriz Dönemlerinde Lojistik İşletmelerin Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifi ile Yönetimi ve Türk Lojistik Sektörünün Analizi”, 1. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Trakya Üniversitesi, İİBF, 163-174, Edirne, 11-14 Haziran 2009. ISBN: 978-975-374-103-3
 
30- Apak, S., M. Uyar ve S. Alnıpak, “Muhasebe ve Banka Çalışanlarının Etik Karar Verme Sürecinde Ahlaki Yoğunluk Faktörlerinin Etkileri ve Ampirik Bir Çalışma”, 1. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Trakya Üniversitesi, İİBF, 269-294, Edirne, 11-14 Haziran 2009. ISBN: 978-975-374-103-3
 
29- Apak, S. ve M. Uyar, “Araç Satışları ile Sigorta Primleri Arasındaki İlişki: Türkiye ve Avrupa Birliği Karşılaştırması”, 11. Otomotiv Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bildiriler kitabı, MMO Yayın no: E/2009/496-1, ……., Bursa, 8-9 Mayıs 2009.
 
28- Apak, S. ve A. Tavşancı, “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Maastricht Kriterleri Açısından Ekonomiye ve Şirket Stratejilerine Etkileri”, 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), Cilt 5, 145-158, İzmir, 11–12 Eylül 2008. ISBN: 978-605-5741-10-5
 
27- Apak, S. ve F. Türk, “Marshall Planı Almanya ve Türkiye Karşılaştırılması”, 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD), Cilt 5, 181–192, İzmir, 11–12 Eylül 2008. ISBN: 978-605-5741-10-5
 
26- Apak, S., “Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeniden Yapılanma ve Bilgi Teknolojilerinde Dış Kaynak Kullanımının Rekabet Avantajları”, II.Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir, 185-198, 19-21 Mart 2008. (Tam metin CD’de basılmıştır.)
 
25- Apak, S. ve E. Atay, “Küresel Futbol Sektöründe Kurumsallaşma ve Sermaye Piyasasından Yararlanma Olanakları”, Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, 81–82, İstanbul, 29 Kasım–1 Aralık 2007. (Tam metin CD’de basılmıştır.)
 
24- Apak, S., E. Tunalı ve S. Süzen, “Sanayi Sektöründe Nakit Yönetimi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27.Ulusal Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İzmir, Bildiri özetleri kitabı s.18, 02-04 Temmuz 2007. (Tam metin CD’de basılmıştır.)
 
23- Apak, S. ve E. Tunalı, “Otomotiv Yan Sanayi ve KOBİ’ler”, X.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bildiriler kitabı, MMO Yayın no: E/2007/432, 82-90, Bursa, 25-26 Mayıs 2007. ISBN: 978-9944-89-284-1
 
22- Apak, S. ve F. Yıldız, “Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Uygulanabilecek Muhasebe Standartlarının Oluşturulması Çalışmalarının İncelenmesi”, XXVI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 105-124, Antalya, 23-27 Mayıs 2007. ISBN: 978-975-6149-33-1
 
21- Güler, M. ve S. Apak, “Stratejik Planlama ve Belediyeler: Edirne Belediyesi Uygulaması”, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cilt II, 353-354, Kasım 2006. (CD’de basılmıştır.)
 
20- Apak, S., S. Uzunoğlu ve F. Açıkgöz, “AB Çerçevesinde Türk KOBİ Yatırımlarının Korunmaları ve Sürdürülebilirliği”, 2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2-3 Aralık 2005. (CD’de basılmıştır.)
 
19- Apak, S. ve S. Süzen, “Trakya’da Çevre Sorunları ve AB’ye Uyum Sürecinde Yapılması Gerekenler”, 4. Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, M.M.O. Edirne Şubesi, mmo yayın no. E/2005/390, 89–102, 14-15 Ekim 2005.
 
18- Apak, S., “Avrupa Birliği ile Müzakere Sürecinde Türkiye’nin Dış Ticareti”, Edirne SMMMO, Edirne, Eylül 2005. (CD’de basılmıştır.)
 
17- Apak, S., F. Açıkgöz ve S. Süzen, “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin Tarımdan Sanayiye Büyüme Dinamiklerindeki Rolü: Balıkesir Örneği” 1.Balıkesir Sempozyumu, Tebliğler kitabı, 40-45, Balıkesir, 2005.
 
16- Apak S, “Otomotiv Yan Sanayii Anket ve Paneller Kitabı”, IX.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Bursa, 27-28 Mayıs 2005. MMO Yayın No:E/2005/373-2.
 
15- Apak S, “AB Geçiş Sürecinde Türkiye’nin Otomotiv Politikalarının Belirlenmesi”, IX.Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Bursa, 27-28 Mayıs 2005. MMO Yayın No:E/2005/373-1. (Panel Konuşması)
 
14- Apak, S., A. Gençler ve A. Oğuzhan, “Türkiye’nin Avrupa Birliğine Tam Üyeliğinin Birliğin Emek Piyasaları Üzerine Olası Etkileri”, 11.Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planı Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 149-157, Trabzon, 21-23 Ekim 2004. ISBN: 975-6983-142-6
 
13- Apak, S., “Edirne Ekonomisinde Sanayinin Yeri ve Önemi”, Edirne ilinin Ekonomik Gelişmesi Paneli , İktisadi Araştırmalar Vakfı, Kitap: Edirne İlinin Ekonomik Gelişmesi, İAV Yayın, 2003/168, 61–81, Edirne, 2003.
 
12- Apak, S., “Bilgi Çağında Endojen (İçsel) Büyüme Modeli ve Gelişmekte olan Ülkelerde Fakirleştiren Büyüme: Türkiye Örneği”, 2.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 161–169, İzmit, 17-18 Mayıs 2003.
 
11- Apak, S., “Nitelikli Endüstri Bölgeleri ve Ürün Tasarımında Bir Verim Aracı Olarak Eş Zamanlı Mühendislik”, 3.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Üniversitesi, 119–122, İstanbul, 19-20 Nisan 2003.
 
10- Apak, S. ve A. Uçak, “İstikrar Programları ve Türk Finansal Sektöründe Bilgi Akışının Verimliliğe Etkileri”, II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, Küresel Rekabette Yeni Verimlilik Stratejileri, Niğde Üniversitesi, 461–472, Niğde, 17-19 Ekim 2002.
 
9- Apak, S., “AT, IMF ve Türk Bankacılık Sektörü”, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Balkanlarla ilişkiler ve Türkiye Ekonomisi, Türkiye Ekonomi Kurumu, 75–86, Edirne, 2002.
 
8- Apak, S. ve A. Uçak, “Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler ve Kriz”, Türkiye 13.Kömür Kongresi, Zonguldak Maden Mühendisleri Odası, 387–394, Zonguldak, 29-31 Mayıs 2002.
 
7- Apak, S., “Türk Bankacılığında E-Ticaret ve Risk Yönetimi”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 181–192, İzmit, 10-11 Mayıs 2002.
 
6- Apak, S. ve Ö. Özdemir, “Concurrent Engineering and Turkish Textile Sector Competitiveness”, I. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, 9 Eylül Üniversitesi, 13–25, İzmir, 17-19 Nisan 2002.
 
5- Apak, S., “Ulaştırma Yatırımlarının Finansmanı”, I. İstanbul Kent içi Ulaşım Şurası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 134–174, İstanbul, 14-16 Mart 2002. (Düzenleyenler: İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi)
 
4- Apak, S., “Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye Üzerine Etkileri”, TMMOB Sanayi Kongresi/Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum, Küreselleşme ve Sanayileşme, 183–190, 1-2 Aralık 2001.
 
3- Apak, S., A. Oğuzhan ve A. Aytaç, “Avrupa Topluluğuna İşçi Göçü ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilim. Derneği, ODTÜ, 55–56, Ankara, 21-23 Kasım 2001.
 
2- Apak, S., “KOBİ’lerin Destek ve Finansman Yöntemleri, Kriz Ortamında Değerleme”, I. Orta Anadolu Kongresi, Erciyes Üniversitesi/Nevşehir, Kobilerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, 477–486, Nevşehir, 18-21 Ekim 2001.
 
1- Apak, S., “Edirne ve Yöresel Kalkınma”, Trakya’da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 97-113, Edirne, 12-13 Ekim 2001.